بانوان به خاطر حیایی که دارند ممکنه که نتونن به صورت حضوری یا حتی تلفنی به احکام مورد نظرشون دست پیدا کنند از طرفی هم معروف است که در فقه دو بخش بسیار سخت است یکی باب ««حج»»و دیگری ««احکام اختصاصی بانوان»» به همین خاطر کمتر کسی هست که این احکام رو بتونه تشریح کنه و روش هم بشه.همانطور که در مطلب قبل گفتم این فتواها طبق نظر امام میباشد و اگر کسی فتوای دیگر از فقها رو خواست بگه حتما میذارم.

 

                                   اگر زن قبل از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود:

الف چنانچه عمداً غسل نکند، یا اگر وظیفه او تیمّم است، عمداً تیمّم نکند، روزه‌اش باطل است.

ب اگر براى غسل وقت ندارد:

1- چنانچه بخواهد روزه ماه رمضان، یا قضاى آن‌را بگیرد، باید تیمّم نماید و روزه‌اش صحیح است.

2- اگر بخواهد روزه مستحب یا روزه واجب مثل روزه کفاره و روزه نذرى بگیرد، اگر چه بدون تیمّم هم روزه‌اش صحیح است، ولى احتیاط مستحب آن است که تیمّم کند.

-                                    اگر نزدیک اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود‌:

اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و براى هیچ کدام از غسل و تیمّم وقت نداشته باشد یا بعد از اذان بفهمد که پیش از اذان پاک شده است:

1- روزه او صحیح است.

2- ولى اگر در وسعت وقت قضاى رمضان را گرفته باشد، صحیح بودن آن، اشکال دارد.

-                          پاک شدن از خون حیض یا نفاس یا دیدن آن بعد از اذان صبح‌:

اگر زن بعد از اذان صبح، از خون حیض یا نفاس پاک شود یا بین روز خون حیض یا نفاس ببیند، اگر چه نزدیک مغرب باشد، روزه او باطل است.

 -                                       فراموشى غسل حیض یا نفاس‌

اگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند و بعد از یک یا چند روز به یادش بیاید، روزه‌هایى که گرفته، صحیح است.

. اگر تا اذان صبح غسل حیض و نفاس نکند‌

1- اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و در غسل کردن کوتاهى کند و تا اذان غسل نکند و در تنگى وقت تیمّم هم نکند؛ روزه‌اش باطل است.

2- اگر کوتاهى نکند؛ مثلًا منتظر باشد که نوبت حمّام زنانه شود؛ اگر چه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند؛ در صورتى که تیمّم کند، روزه او صحیح است.

                                                     روزه زن مستحاضه‌

اگر زنى که در حال استحاضه است، غسل‌هاى خود را به تفصیلى که گفته خواهد شد، بجا آورد، روزه او صحیح است.

 احتیاط واجب  آن است که زن مستحاضه در تمام روزى که روزه است به مقدارى که مى‌تواند از بیرون آمدن خون جلوگیرى کند.

 روزه زن مستحاضه‌اى که غسل بر او واجب مى‌باشد در صورتى صحیح است که در روز غسلهایى را که براى نمازهاى روزش واجب است، انجام دهد،و نیز بنا بر احتیاط واجب، بایدغسل نماز مغرب و عشاى شبى که مى‌خواهد فرداى آن را روزه بگیرد به جا آورد ولى اگر براى نماز مغرب و عشا غسل نکند و براى خواندن نماز شب پیش از اذان صبح غسل نماید و در روز هم غسلهایى را که براى نمازهاى روزش واجب است بجا آورد، روزه او صحیح است.

اگر بعد از نماز عصر، مستحاضه شود و تا غروب غسل نکند روزه او صحیح است

    اگر استحاضه قلیله زن پیش از نماز، (متوسطه یا) کثیره شود باید کارهاى (متوسطه یا) کثیره را که گفته شد انجام دهد. و اگر استحاضه متوسطه، کثیره شود باید کارهاى استحاضه کثیره را انجام دهد و چنانچه براى استحاضه متوسطه غسل کرده باشد فایده ندارد و باید دوباره براى کثیره غسل کند

والسلام علی من اتبع الهدی

 


کلمات کلیدی :بانوان کلمات کلیدی :احکام اختصاصی کلمات کلیدی :غسل کلمات کلیدی :استحاضه کلمات کلیدی :اذان صبح کلمات کلیدی :حیاء
موضوع :
کلمات کلیدی :بانوان کلمات کلیدی :احکام اختصاصی کلمات کلیدی :غسل کلمات کلیدی :استحاضه کلمات کلیدی :اذان صبح کلمات کلیدی :حیاء