نمیدانم که برخی از این سیاستمداران ما این سعه صدر و آرامش را از کجا می آورند یعنی اینقدر دلشان پاک است؟ یعنی اینقدر راحت گذشته خود را فراموش میکنند؟ گاهی پیش خود میگویم که کاش من هم مثل اینان بودم و راحت بدی های دیگران رو فراموش میکردم!!!ولی چه کنم...

ادامه مطلب...


موضوع :