بعضی وقتا آدم دوست دارد در مورد علایقش حرف بزند اما گاهی علایق از بین میروند به هزار و یک دلیل سپس این علایق از موضوعیت علاقه خارج و به یک شکل دیگری صیروریت پیدا میکنند که انسان از نام گذاری آن حالت جدید در مانده میماند که آن حالت را محبت و علاقه بخواند یا دلسوزی و یا حالت جدیده وناشناخته ای یا یک جور احساس دین به آن شی مورد علاقه.نوشته زیر را به استان ایلام و گوشه ای از مشکلات آن اختصاص میدم امید که.........نمیدانم به چه امیدی ولی مینویسم چون دلم میخواهد بنویسم!!!!!!!!!! 

ادامه مطلب...


موضوع :